Výroční členská schůze 2016

07.04.2016 23:00

Výroční členská schůze spolku

Již po druhé se uskutečnila výroční členská schůze Mysliveckého spolku NORA Slaná na závěr mysliveckého roku. Schůze byla svolána na 2. dubna 2016 od 15 hodin do sálu Kulturního domu ve Slané.

Jednání výroční členské schůze zahájil a řídil místopředseda spolku př. Jiří Eichler. Přivítal všechny přítomné, zvláště pak předsedu Honebního společenstva Slaná, zástupce Obce Slaná, zástupce spolků z obce a hosty ze sousedních mysliveckých spolků Háje nad Jiz., Stružinec a Košťálov.

Po schválení programu jednání a provedené kontrole plnění usnesení z poslední výroční členské schůze přednesl předseda spolku př. Vladislav Štěpánek výroční zprávu o činnosti za rok 2015 a nástin úkolů pro rok 2016. Ve stručnosti shrnul činnost spolku a připomenul akce uskutečněné v uplynulém roce. Připomenul provedenou změnu názvu, změnu stanov a novou registraci spolku. Věnoval se ekonomickým záležitostem. Členové spolku zasázeli 6 000 ks stromků. Konstatoval, že po koupi parcely se také podařilo získat stavební povolení na výstavbu nových skladovacích prostor. Uvedl, že v  roce 2016 se musíme opět zaměřit na získání finančních prostředků na zajištění nezbytné činnosti spolku a realizaci stavby skladovacího zázemí. V závěru poděkoval všem členům a spolupracovníkům za práci pro spolek v roce 2015 a popřál mnoho úspěchů v začínajícím mysliveckém roce.

Po vystoupení předsedy spolku následovala zpráva mysliveckého hospodáře př. Josefa Nedvěda. Ve svém vystoupení vyhodnotil činnost spolku na úseku myslivosti. Seznámil s plněním plánu odlovu zvěře zejména spárkaté včetně zvěře myslivosti škodící. Krátce vyhodnotil voliérový odchov bažantů. Poukázal na problémy s naplněním plánu lovu holé srnčí zvěře.

O činnosti revizní komise podal zprávu její předseda při Aleš Kubík. Seznámil s výsledky kontrol. Poukázal na problém dožilých a mnohdy nebezpečných mysliveckých zařízení.

V diskuzi byl dán také prostor pro vystoupení hostů.

Po schválení usnesení předsedající poděkoval přítomným za účast, popřál do začínajícího mysliveckého roku pevné zdraví, štěstí spokojenost a mnoho mysliveckých zážitků. Po skončení výroční členské schůze následovala volná zábava.