Volné pobíhání psů v honitbě

05.12.2016 10:26

Často diskutované téma

 

Volné pobíhání psů bylo v letošním roce často diskutované téma, a to zejména mezi majiteli psů, vlastníky nemovitostí a uživateli honitby. Podívejme se proto na tento problém podrobněji

V intravilánu obce (uvnitř zastavěného území) upravuje tuto problematiku obecně závazná vyhláška obce „Chov zvířat č. 1/2003 - o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při chovu a držení psů a hospodářských zvířat a k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství“. V článku 3 uvádí: „Vlastníci psů nebo jiné osoby, kterým byl pes svěřen nebo které mají psa dočasně v držení, jsou povinni zajistit, aby se psi na vymezených veřejných prostranstvích pohybovali pouze na vodítku a byli usměrňováni odpovědnou osobou tak, aby neohrožovali, nad míru přiměřenou poměrům, majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví lidí.“ Výše zmíněná vyhláška přesně vymezuje, kterých veřejných prostranství v obci se toto opatření dotýká.

Polní či lesní pozemky v extravilánu (mimo zastavěné území obce), které orgán státní správy myslivosti uznal honební, tvoří tzv. honitbu. Ostatní pozemky jsou nehonební. Za honební pozemky se považují i polní a lesní cesty (tzv. veřejné účelové pozemní komunikace) procházející honitbou. V uznané honitbě Honebního společenstva Slaná hospodaří na základě nájemní smlouvy Myslivecký spolek NORA Slaná.

Povinnosti vlastníků domácích zvířat v honitbě jsou upraveny § 8 až §10 zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti. Znění § 10 uvedeného zákona přímo zakazuje vlastníkům domácích zvířat nechat je volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Ve většině případů si majitelé psů vůbec neuvědomují, že z jejich strany dochází k porušování zákona o myslivosti, který plašit zvěř jakýmkoliv způsobem, zejména pak v době hnízdění, kladení mláďat ale i zimního strádání zakazuje. Názor chovatele či majitele psa, že mohou v přírodě provádět výcvik nebo venčení psa jak se jim zlíbí je proto mylný. Zcela zbytečně pak řeší porušení zákona orgán státní správy myslivosti jako přestupek.

Jsou období v roce, která jsou pro zvěř kritická a její rušení a stresování v takové době může snadněji než jindy vést k útrapám, nemocem a úhynu. V takových obdobích nepouštějme na volno a nenechme ani dobře ovladatelné psy běhat po lese, v polích, lukách a cestách, kde se vyskytuje zvěř. Mezi taková období patří zejména zimní období s vysokou sněhovou pokrývkou a mrazy, velmi nebezpečná je ledová krusta. Prohnání psem může skončit smrtelně zejména pro zajíce a srnčí zvěř. Dalším takovým obdobím je doba vysoké březosti samic, fyzická námaha je pro ně velmi obtížná a snadno dojde k vyčerpání nebo zranění. Tedy zhruba od března do kladení mláďat, které je dalším pro zvěř kritickým obdobím a připadá na období jara, od dubna až do června. Například několikeré vyhnání bažantí slepice z hnízda během dne znamená ztracenou snůšku vajec. Myslivecký spolek NORA Slaná již několik let uměle odchovává bažantí zvěř a v lokalitě Bořkov vytváří podmínky pro její vrácení do volné přírody.

Prosíme tímto všechny majitelé a vůdce psů, aby respektovali zákonem stanovené zásady chování a pohybu ve volné přírodě.